تعریف خوشبختی

خوشبختی یعنی درک خداوند در همه حال و همه لحظه